ბიბლოთეკის კატალოგი
ტელ: 2-61-42-52
ქ. თბილისი, დ. გურამიშვილის გამზირი №64

ბიბლოთეკის კატალოგი

K1-15  ჩიქავალეოეკონომიკურითეორიისმოკლეკურსი. რედ.: რ.ასათიანი.  თბ., გამომც. „მარჯი“. – 2005. გვ.455 330.101.54/ჩ–69

K16 ; ქოქიაურილამარასაბანკოსაქმიანობისსაფუძვლები. რედ.: გ. გამსახურდია. „საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი“ –2010. გვ.1046.336. 71.ქ. – 695

K17;  ბუღალტერია, ანალიზიდაკონტროლი. ტომი 1. რედ.: ფ. ანანიაშვილიგამომც. ,,მეცნიერება“ –1977.  გვ.847.33. 07. 657. 222   ბ986

K18;  ბუღალტეტია, ანალიზიდაკონტროლი. ტომი II. რედ.: ფ. ანანიაშვილი. გამომც. ,,მეცნიერება“ –1978.  გვ.818.33. 07. 657. 222   ბ986

K19; ბუღალტეტია, ანალიზიდაკონტროლი. ტომი III. რედ.: ფ. ანანიაშვილი. გამომც. ,,მეცნიერება“ –1979.  გვ.802.33. 07. 657. 222   ბ986

K20 ეკონომიკურითეორიისსაფუძვლები. ნაწილი I. თბილისისუნივერსიტეტისგამომცემლობა. თბ – 1992. გვ.320. 33 /ე49

K21; ეკონომიკურითეორიისსაფუძვლები. ნაკვეთი II. გამომც. ,,მედეა“. თბ – 1992. გვ.207. 33  /ე49.

K22; ეკონომიკურითეორიისსაფუძვლები. ნაკვეთიII. გამომც. ,,მედეა“. თბ – 1992. გვ.207. 33  /ე49.

K23-32  ეკონომიკურითეორიისსაფუძვლები. ნაწილიII.  თბილისისუნივერსიტეტისგამომცემლობა. თბ. 1992. გვ.298.33  /ე49.

K33;  ცაცანაშვილიმარიამი; ინფორმაციულისამართალი. რედ.: გ. ინწკირველი. გვ.:533. თბილისი. 2004. 34/ც26

K34; მესხიაიაკობი, გაბელაშვილიკახაბარი. საქართველოსსაბიუჯეტოსისტემა. რედ. რ. ხარებავა. თბ. 2010. გვ.231 .336. 1(479. 22) მ. 58.

K35; გადელიადემურიფინანსურიმენეჯმენტი. რედ.რ. კაკულია. თბ. გამომც. – სტამბაშპს. ,,ფინანსები“. 2006. გვ.299. 336/გ14.

K36;  საბაზროეკონომიკისფორმირებისდაფუნქციონირებისპრობლემებისაქართველოში. ტომიVI. თბ. 2002. გვ. 532. 338 (479. 22) .ს13.

K37;  შონიანანა; ქიქოძენუნუ. საერთაშორისოსავალუტო  ბაზარიFOREX. რედ. ა. ცერცვაძე. საგამომცემლოსახლი ,,ინოვაცია“. თბ.2010. გვ.292. 339.7 / 781

K38; ჭიპაშვილი ჰამლეტიდიპლომატია. რედ.: გ. რცხილაძე.გამომც. ეროვნული მწერლობა. თბ. 2005. გვ.517.

K39; საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოში. რედ. ნ. ჭითანავა. ტომი II. თბ. 1997. გვ.859.338. (479. 22) ს13.

K40; თოფურია ს. მრავალი ცვლადის ფუნქცია დიფერენციალური აღრიცხვა. რედ. ს. თოფურია. გამომც. ,,განათლება“. თბ. 1991. გვ.695. 51(075.8) უ41

K41-43; ბერიშვილი იამზე; მაისურაძე მარინა. ბუღალტრული აღრიცხვა. რედ. ნ. ძიმცეიშვილი. თბ. 2005. გვ.258.657/ ბ. 52

K44; მაკკონელი კ.რ.;  ბრიუ ს.ლ. ეკონომიკსი. რედ.: კ. ღურწკაია.ნაწილი  I თბ. 1993. გვ.487.33/მ18

K45; მაკკონელიკ.რ;  ბრიუ ს.ლ. ეკონომიკსი. რედ.: კ. ღურწკაია. ნაწილი II თბ. 1993. გვ.518.33/მ18

K46; მაკკონელიკ.რ.;  ბრიუს.ლ. ეკონომიკსი. რედ.: კ. ღურწკაია. ნაწილი II თბ. 1993. გვ.518.33/მ18

K47; მაკკონელიკ. რ.;  ბრიუს.ლ .ეკონომიკსი. მესამეტომი. რედ. კ. ღურწკაია .გამომც. ,,სამშობლო“. თბ. 1997. გვ. 556.33/მ.18.

K48; მესხია იაკ.; გველესიანი ელ.რეგიონული ეკონომიკური პოლიტიკა. თბ. საგამომცემლო სახლი ,,ინოვაცია“, 2010. – გვ. 224.332.1.32/მ58.

K49; მესხია იაკ.;  გველესიანი ელ.რეგიონული ეკონომიკური პოლიტიკა. თბ. საგამომცემლო სახლი ,,ინოვაცია“, 2010. – გვ. 224.332.1.32/მ58.

K50; კაკულია რ.ფინანსების თეორია. რედ. ი. მესხიაგამომცემლობა ,,თერგი“. 2004. გვ.338.336/კ17

K51; ლეჟავა ნ.სადაზღვევო ბაზარი საქართველოს გარდამავალ ეკონომიკაში. საგამომცემლო ფირმა ,,სიახლე“. თბ.2006. გვ.198.330(479.22) / ლ. 12.

K52; ლეჟავა ნ.სადაზღვევო ბაზარი საქართველოს გარდამავალ ეკონომიკაში. საგამომცემლო ფირმა ,,სიახლე“. თბ.2006. გვ.198.330(479.22) / ლ. 12.

K53; ლეჟავა ნათია. სადაზღვევო ბაზარი საქართველოს გარდამავალ ეკონომიკაში. საგამომცემლო ფირმა ,,სიახლე“. თბ.2006. გვ.198.330(479.22) / ლ. 12.

K54; გველესიანი მერაბი. ეკონომიკსი. რედ.: თ. ჩიკვაიძე ,,კომენტარი“. თბ.2000. გვ. 152.33/გ45

K55; გველესიანი მერაბი; ეკონომიკსი. რედ.: თ. ჩიკვაიძე ,,კომენტარი“. თბ.2000. გვ. 152.33/გ45

K56; ჯანდიერი ივანე. მონაცემთა ბაზა MICROSOFT ACCESS. რედ. ზ. ერქვანიძე. თბილისი. 2005. გვ.272.002 /ჯ20

K57-68; ჯულაყიძე გ. მარკეტინგის საკითხები. რედ. მ. ბრაჭული–ხვედელიძე თბილისი 1992 გვ.93.339.1/ჯ 85

K69-72; ონტგომერიაუდიტი. გამომცემლობა – ,,ფინანსები“. გვ.587.657/მ83

K73; პავლოვი ი. პ. რჩეული თხზულებანი. გამომც. ,,საბჭოთა საქართველო“. თბ. 1961. გვ.300.611/82–94 ა13

K74; წარმოების ეკონომიკისა და მართვის საფუძვლები. პროფ. ი. ი. სიგოვის  რედაქციით. გამომც. ,,საბჭოთა საქართველო“. თბ.1973. გვ.520.658/წ22

K75-84; ღაღანიძე გიორგი მარკეტინგი და საგარეო ეკონომიკური კავშირები. (მოკლე ლექსიკონი). რედ. თ. დემეტრაშვილი. გვ.180.ფირმა ,,სადარა“. თბ.1991.33(038)/ღ32

K85; ინგლისურ–ქართული ეკონომიკური ლექსიკონი. შემდგ. დ. ბასიაშვილი. გამომცემლობა ,,განათლება“.თბ. 1994. გვ.632.81. (მქ). / 0. 544

K86; ყოფაქცევის ესთეტიკა. ავტორთა კრებული. გამომცემლობა ,,საბჭოთა საქართველო“. თბ. 1965. გვ.308.

K87; სპოკი ბენჯამინ ბავშვი და მისი მოვლა. საქართ. ჟურნალისტთა დამოუკიდებელი კავშირი. თბ. 1991. გვ.620.613.95/ს76.

K88; პინდაიკი რ; რუბინფელდი დ. მიკროეკონომიკა. რედ. ვ. ა. ლობჟანიძე. ,,ლამპარი“. თბ. 1998. გვ.543.65.5.330.101. 542/პ35

K89; სამუელსონი პ; ნორდ ჰაუსი ვ. ეკონომიკსი. სახელმძღვანელო. რედ. ი. კრაცკოვი. გამომც. ,,ეკონომიკა და სამართალი“.თბ. 1992. გვ.237.65.9./ს–243.

K90; ნადირაძე ლ. ... ავტორთა კრებული კომპიუტერები. სისტემები. ქსელები. ლ. ნადირაძის საერთო რედაქციით. გამომც. ,,სამთავისი“. თბ. 1995. გვ.168.090

K91; შრომების კრებული. გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკური განვითარება: გამოწვევები და შესაძლებლობები.რედ. ე. ეთერია. გამომც. ,,უნივერსალი“. თბ. 2008. გვ.425.339.9. 33(479.22)/ბ–54.

K92; ჭითანავა ნ. გარდამავალი პერიოდის სოციალურ–ეკონომიკური პრობლემები. რედ. რ. ბასარიათბ.1997. გვ. 346.33/ჭ45.

K93; ჭითანავა ნ. გარდამავალი პერიოდის სოციალურ–ეკონომიკური პრობლემები. რედ. ი. მესხია. თბ. 2001. გვ.420.33/ჭ44.

K94; ჭითანავა ნ. გარდამავალი პერიოდის სოციალურ–ეკონომიკური პრობლემები. რედ. ი. მესხია. თბ. 2001. გვ.420.33/ჭ44.

K95; ფიშერი ს. ... ავტორთა კრებული. ეკონომიკა. რედ. კ. ღურწკაია. თბ. 1997. გვ.504.33/ფ 67.

K96; საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები. (სახელმძღვანელო). რედ. ვ. ე. რიბალკინი. გამომც. ,,ლამპარი“. გვ.378.თბ. 1999.

K97; კეინსი ჯონიდა საქმების, პროცენტისა და ფულის ზოგადი თეორია. რედ. რ. ნამიჭეიშვილი. სააქციო საზოგადოება ,,სტამბის“ ცენტრი .ქუთაისი, 1995. გვ.419.33/კ37

K98; ურიდია გ; რუხაია ფ. საბაჟო საქმის თეორია. რედ.:ვ. პაპავა. თბ. 2009. გამომც. ,,პოლიგრაფი“. გვ.391.339.5/უ59

K99; დავითაძე ა. ავტორთა კრებული.უმაღლესი მათემატიკის ამოცანათა კრებული. ნაწილი I. რედ. ა. დავითაძე. თბ. 1999. გვ. 345.51 (075.8). / დ. 15.

K100; საბაზრო ეკონომიკის ფორმირების და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოში. შრომების კრებული. VII ტომი. რედ. ნ. ჭითანავა. თბ. 2003. გვ.396.338/ს 13.

K101;ბარათაშვილი ევგენი. ... ავტორთა კრებული მენეჯმენტი და ადმინისტრირება. რედ. ზ. ნაჭყებია. საგამომც. სახლი  ,,ინოვაცია“. თბ. 2007. გვ. 715.33 (55–01) / ბ 25

K102; მაღრაძე რ. ეკონომიკური ინფორმაციის დამუშავება. რედ. გ. პარკაძე. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბ. 1982. გვ.109.334/მ40.

K103; ბახტაძე გ. საფეიქრო მრეწველობის ეკონომიკა. გამომც. ,,განათლება“. თბ. 1974. გვ.427.33/ბ37

K104; სიჭინავა დ. ინფორმატიკა. რედ. მ. მაღრაძე. ნაწილი I. გამომც. ,,ცოტნე“. თბ. 2004. გვ.191.002/ს56

K105; სიჭინავა დ. ინფორმატიკა. რედ. მ. მაღრაძე. ნაწილი II. გამომც. ,,ცოტნე“. თბ. 2004. გვ. 211.002/ს56

K106; ბარათაშვილი ევ.;  თაკალანძე ლ. მენეჯმენტის საფუძვლები. რედ. გ. ბერულავა. თბ. 2010. გვ.496.65. 01(075.8) ბ25.

K107; მძინარიშვილი ლ. ...ავტორთა კრებული მათემატიკის ამოცანათა კრებული. რედ. ლ. მძინარიშვილი. გამომც. ,,განათლება“. თბ. 1998. გვ.430.

K108; ვეშაპიძე შ. საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების პრობლემები. რედ: ზ. სოსელია. თბ. 1996. გვ.126.339.9/343

K109; ურიდია გ.; რუხაია ფრ. დღგ რედ: ნ. ტერაშვილი გამომც. ,,ლეგა“. თბ.2007. გვ.240657/უ59

K110; მცირე საწარმოთა ბუღალტრული აღრიცხვის გამარტივებული სტანდარტი (მსს).რედ: ლ. ჭუმბურიძე; რ. ძაძამია.თბ.2005. გვ.210.657/მ97

K111; შაყულაშვილი რ.; ჭანტურია ლ. აუდიტი. გამომც ,,ფინანსები“.გვ.173.657/მ32

K112; ბუღალტრული აღრიცხვა სახელმწიფო ვაჭრობაში. ნაკვეთი I. რედ. გ. გურგენიძე. თბ.1974. გვ.71.657/ბ98.

K113; ბუღალტრული აღრიცხვა სახელმწიფო ვაჭრობაში. ნაკვეთი II. რედ. გ. გურგენიძე. თბ.1974. გვ.76.657/ბ98.

K114; ბუღალტრული აღრიცხვა სახელმწიფო ვაჭრობაში. ნაწილი III. რედ. გ. გურგენიძე. თბ.1974. გვ.88.657/ბ98.

K115; სიჭინავა დ. მოკარნახე. ინფორმატიკა. ნაწილი მეორე. Microsoft  Escel. რედ. მ. მაღრაძე. გამომც. ,,ცოტნე“ თბ. 2005. გვ.211.002/ს56

K116; დ. სიჭინავა მოკარნახე. ინფორმატიკა. ნაწილი პირველი. Windows. Word. რედ. მ. მაღრაძე. გამომც. ,,ცოტნე“. თბ. 2005. გვ.191.002/ს56 

K117; ბერულავა რ. ადამიანი და ,,მოაზროვნე“ მანქანები. გამომც. ,,საბჭოთა საქართველო“. თბ.1978.გვ.197. კ.117.

K118; გველესიანი მ. ეკონომიკსი. ლექციების მოკლე კურსი. რედ. თ. ჩიკვაიძე .გამომც. ,,კომენტარი“. თბ. 2000. გვ.15233/645

K119; კოტლერი ფ. მარკეტინგის საფუძვლები. რედ. ა.ი. თეთრაულითბ. ,,მაცნე“. 1993. გვ.257.339.1/კ79

K120; ეკონომიკური თეორიის საფუძვლები .ნაწილი I. რედ. გ. გ. ადეიშვილი. თბილისის უნივერსიტეტის გამომც. 1992.გვ. 330.33/ე49

K121; კვიტაშვილი ა.;  ჩიტიაშვილი ზ. დაპროგრამების საფუძვლები. რედ. გ. არსენიშვილი. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბ. 1990. გვ.190.32.973.01–631.3.06./კ468

K122;აბესაძე რ. ... ავტორთა კრებული. ეკონომიკური განვითარების და პროგნოზირების პრობლემები. რედ. გ. წერეთელი. ,,უნივერსალი“.  თბ.2004.  გვ.219.33/ე49

K123;გველესიანი რ.ა. ეკონომიკური ინტერესები ეკონომიკური კანონების მოქმედების მექანიზმში სოციალიზმის დროს. რედ. რ. გოგოხია. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 1987. გვ.109.33/გ45

K124; ეკონომიკის აქტუალური საკითხები. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა.თბ.2000. გვ.112.33/ე49

K125; გველესიანი რ.მცირე და საშუალო მეწარმეობის წარმატების სტრატეგია და კულტურა. რედ. ე. მექვაბიშვილი. გამომც. ,,სამშობლო“. თბ. 1999. გვ. 143.33/გ45

K126; პოპიაშვილი კ. აღრიცხვისა და ანალიზის ზოგადი საფუძვლები.თბ.1991. გვ. 80657/პ61

K127; ეკონომიკური თეორიის საფუძვლები. რედ. კ. ღურწკაია. გვ.173.თბილისი. 1991.33/ე49

K128; ჩქვანავა ზაური. თვალსაჩინოებათა დამხმარე სახელმძღ. სოფლის .... ბუღალტრებისათვის. რედ. :ო. კაპანაძე. გვ.90.თბილისი. 1986.657/ჩ93

K129; გუგეშაშვილი შ. ხარისხის მართვის მეთოდები ანუ როგორ მივაღწიოთ წარმატებას ბიზნესში. პირველი გამოცემა. რედ. გუგეშაშვილი ქ. თბ.2000. საქ. ხარისხის მართვის უნივერსიტეტი. გვ.215.33/გ92

K130; მუნჯიშვილი ზ.; მუნჯიშვილი თ. საფინანსო–ეკონომიკური გაანგარიშების ავტომატიზაცია Excel-ის ფუნქციების გამოყენებით. რედ. ნ. ჯიქია. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბ.2003. გვ.112007/მ919

K131; 78–ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა. ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2010. გვ.92.

K132; ბიზნესის და ეკონომიკის სფეროში მომუშავე ჟურნალისტებისათვის. პრაქტიკული რჩევა. პოლ ჰემპი. გვ.68.070/ა37

K133; გველესიანი მერაბი. რა არის ეკონომიკური პოლიტიკა .რედ.: იოსებ არჩვაძე. გვ.160.თბილისი.შპს. გაზეთი ,,კომენტარი“. 2008.338.2/გ45

K134; გველესიანი მერაბი. რა არის ეკონომიკური პოლიტიკა. რედ.: იოსებ არჩვაძე. გვ.160.თბილისი.შპს. გაზეთი ,,კომენტარი“. 2008.338.2/გ45

K135; სოხაძე ავთანდილი. მარკეტინგის საფუძვლები. (ლექციების კურსი).რედ.: ბიძინა ურუშაძე. გამომც. ,,საქართველო“. ქუთაისის ფილიალი.1997წ. გვ.230.339.1/ს75

K136;რეხვიაშვილი ი.; ჯალიაშვილი ჯ.; ხოჭოლავა ვ. პოლიტოლოგია. ნაწილი I. რედ.: ვ. ჭანუყვაძე. ,,ივერია“. თბ.1991. გვ.172.32–001/რ–52

K137;თაკალანძე ლარისა.ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა და ეთიკა. რედ. ნოდარ ჭითანავა. თბ. 2006. გვ.119.338.22(47922)/თ238.

K138;გველესიანი მერაბი. რა არის ეკონომიკური პოლიტიკა. რედ.: იოსებ არჩვაძე. თბ. ,,კომენტარი“. 2008. გვ.160.338.214(479.22)/გ–455

K139;მუმლაძე აკაკი; უცხოური ინვესტიციების მოზიდვისა და გამოყენების პრობლემები საქართველოში. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. რედ. გ. ხელაია. თბ. 2001.გვ.127.399.9/მ.917

K140;ჰეროდოტეისტორია. ტომიII. რედ.ბ. ბრეგვაძე. თბ. 1976. გვ.665.93/94/ჰ51

K141;  K142; ეკონომიკსი  დაიჯესტი. საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია. რედ.: გ. ყუფუნია. გვ.202.თბილისი 199933/ე49

K143; გუგეშაშვილი შალვა;ხარისხის მართვის მეთოდები ანუ როგორ მივარწიოთ წარმატებას ბიზნესში. რედ.: ქ. გუგეშაშვილი. გვ.215.ხარისხის მართვის უნივერსიტეტი. თბილისი. 2000. 33/გ92

K144; ჩქვანავა ზაური. მოკლე ეკონომიკური ლექსიკონი. რედ.: მ. გიორგობიანი. გვ.239.გამომც. ,,საქართველო“. თბ.1990.657(038)/მ82

K145; ხელაშვილი ი. ტურიზმის მარკეტინგის საფუძვლები. რედ.: ნ დავითაშვილი. გვ.126.თბილისი–1992339.1/ხ39

K146; ხელაშვილი ი. ტურიზმის მარკეტინგის საფუძვლები. რედ.: ნ დავითაშვილი. გვ.126.თბილისი–1992339.1/ხ39

K147; ელიავა გ. ავტორთა კრებული. რხევითი პროცესების და აკუსტიკის საფუძვლები. რედ.:114.თბილისი – 2004. ,,საქართველოს ხარისხის მართვის უნივერსიტეტი“534/რ99

K148; შავიშვილი ვაჟა; სახელმწიფოებრივი რეგულირება ზოგიერთ მაღალორგანიზებულ საბაზრო სისტემაში. რედ.: კ. ღურწკაია. გვ.40.ს.ს. ,,გამომცემლობა აჭარა“. ბათუმი–1998.334/შ15

K149; მოკლე ეკონომიკური ლექსიკონი. შემდგენელი ზაურ ჩქვანავა. რედ.: მ. გიორგობიანი. გვ.239. გამომც. ,,საქართველო“. თბილისი–1990.33(038)/ჩ93

K150; ჟიზნინი ს; კრუპნოვი ვ. როგორ გახდე ბიზნესმენი. რედ.: ა. თეთრაული. გვ.71.კოოპერატივი ,,აისი“. 199233/ჟ73

K151-154; ჟიზნინი ს; კრუპნოვი ვ. როგორ გახდე ბიზნესმენი. რედ.: ა. თეთრაული. გვ.71.კოოპერატივი ,,აისი“. 199233/ჟ73

K155; შიხაშვილი გიორგი. ეკონომიკის ქრისტიანული გააზრება და საქართველოს მომავალი. გვ.32.გამომცემლობა ,,ზედაშე“. თბილისი 1996წ.33.27/შ73

K156; შიხაშვილი გიორგი. ეკონომიკის ქრისტიანული გააზრება და საქართველოს მომავალი. გვ.32.გამომცემლობა ,,ზედაშე“. თბილისი 1996წ.33.27/შ73

K157; ტყეშელაშვილი გ; ხმალაძე გ. ლოგისტიკის საფუძვლები. გვ.155.თბილისი; 2004.33/ტ97

K158; ტყეშელაშვილი გ; ხმალაძე გ. ლოგისტიკის საფუძვლები. გვ.155.თბილისი; 2004.33/ტ97

K159; მალაშხია გ. ავტომატიზაცია. სოციალურ–ეკონომიკური პრობლემები. გვ.274გამომცემლობა ,,საბჭოთა საქართველო“. თბილისი–1984.601.65.9(2)–5

K160; ქარჩავა ლოიდი. როგორ გავხდეთ ბიზნესმენი. რედ. რ. შენგელია. გვ.175.,,მაცნე“. თბილისი. 1993.33/ქ24

K161-208;ჯაყელი კახაბერი. სოციალური ეკონომიკა–დაზღვევა. რედ.: გ. გამსახურდია. გვ.41. საქართველოს ღია ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი.330/ჯ27

K209; საქართველოს კანონი აუდიტორული საქმიანობის შესახებ. აუდიტორის ეთიკის კოდექსი. გვ.22.თბილისი. 1997.341/ს32

K210; საქართველოს კანონი აუდიტორული საქმიანობის შესახებ. აუდიტორის ეთიკის კოდექსი. გვ.22.თბილისი. 1997.341/ს32

K211;გველესიანი რ.ა. კაპიტალი და ზედმეტი ღირებულება. კაპიტალიზმის ძირითადი ეკონომიკური კანონი. რედ.: ლ. ხარაზი. გვ.29. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი 1987.33/გ45

K212; აუდიტის ოფიციალური ტექნიკური დოკუმენტები. ბსფ ცნობარი 1998.  გვ.685. ნაწილი 1.1999. თბილისი.657/ა90

K213; აუდიტის ოფიციალური ტექნიკური დოკუმენტები. ბსფ ცნობარი 1998.  გვ.685. ნაწილი 2.1999. თბილისი.657/ა90

K214; აუდიტის ოფიციალური ტექნიკური დოკუმენტები. ბსფ ცნობარი 1998.  გვ.685. ნაწილი 1.1999. თბილისი.657/ა90

K215; კაკულია რევაზი; ფინანსების თეორია. რედ.: ი. მესხია. გვ.338.თბილისი;  გამომც. ,,თერგი“. 2004.336/კ17

K216; კაკულია რევაზი;ფინანსების თეორია. რედ .:ი. მესხია. გვ.338.თბილისი;  გამომც. ,,თერგი“. 2004.336/კ17

K217; აუდიტის ოფიციალური ტექნიკური დოკუმენტები. ბსფ ცნობარი 1998.  გვ.683. ნაწილი 2.1999. თბილისი.657/ა90

K218; სილაგაძე ავთანდილი. ეკონომიკური დოქტრინები. რედ.: რ. მეტრეველი. გვ.611.საგამომცემლო სახლი ,,ინოვაცია“. თბ. 2010.ISBN 978-9941-9139-5-2

K219; სილაგაძე ავთანდილი. ეკონომიკური დოქტრინები. რედ.: რ. მეტრეველი. გვ. 611.მეტრეველი. გვ.611.საგამომცემლო სახლი ,,ინოვაცია“. თბ. 2010. 978-9941-9139-5-2

K220; ეკონომიკის ენციკლოპედიური ლექსიკონი. ავთნდილ სილაგაძის საერთო რედაქციით. გვ.822.თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. საგამომცემლო სახლი ,,ინოვაცია“. თბ.2005.

K221; Achievement Junior გამოყენებითი ეკონომიკა. რედ.: თ. ჭიაბრიშვილი. გვ.231.გამომც. ,,მარიხი“. თბ.1997.33(038)/გ19

K222;აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების საერთაშორისო ოფიციალური დოკუმენტების ცნობარი. ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაცია. რედ.: ლ. ჭუმბურიძე. ...  გვ.659.2004 წლის გამოცემა657(038)/ა90

K223;ხორავა ანჟელი. ... ავტორთა კრებული. ბუღალტრული აღრიცხვა. რედ.: ზ. ხარატიშვილი. გვ.466.თბილისი. 2002.657/ბ97.

K224; ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის სახელმძღვანელო. რედ.: ე. ვიბლიანი. გვ.550.პროფესიული მომზადების პუბლიკაციათა სერია №7გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია.341/ა26

K225; საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ. გვ267.საქართველოს სახალხო დამცველი. 2009.342.7(479.22)/ს32

K226; ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობა. თბილისი. 2010.

K227; საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ. გვ.62;52.2009 წლის პირველი ნახევარი342.7(479.22)/ს32.

K228; ადეიშვილი ჭიჭიკო; გვასალია ილია; სამეწარმეო საქმიანობის ეკონომიკური (ბუღალტრული) აღრიცხვა. რედ.: ვ. ლობჟანიძე. გვ.359.,,ლამპარი“. თბილისი 1996.657/ა27

K229; ჰეინე პოლ; აზროვნების ეკონომიკური წესი. რედ.: ჩქვანავა ზ; მანჩხაშილი ნ. გვ.497.გამომც. ,,მარჯი“. 2004.330.1/ჰ40

K230; აბესაძე თემური. სასწავლო კურსი; კომპიუტერულ საბუღალტრო პროგრამა ორის–ბუღალტერიაში. გვ.296.თბილისი; 2006.657/ა16

K231; ადამიანის უფლებათა სფეროში ძირითადი საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების კრებული. პირველი ნაწილი. გვ.407.სახალხო დამცველის ბიბლიოთეკა.341.231.14/ა26.

K232; ადამიანის უფლებათა სფეროში ძირითადი საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების კრებული. გვ.:303.სახალხო დამცველის ბიბლიოთეკა. თბილისი. 2008.341.231.14./ა26

K233; ნათმელაძე მაყვალა; დაუშვილი ალექსანდრე. საქართველოს უახლესი ისტორია (1921-2000წწ.)რედ.: ე. ხოშტარია-ბროსე. თბილისი. 2004.(479.22)/93/94/ნ19

K234; საქართველოს ისტორია. ს. ჯანაშიასა და აკად. ნ. ბერძენიშვილის რედაქციით. საკითხავი წიგნი. რედ. გ. მელიქიშვილი. გვ.381.47.922–93/94–/32

K235; ბუღალტრული აღრ. ანგარიშის გეგმა. თბილისი. 1987.

K236; გოგოხია მაია ;საბანკო საქმე. ლექციების კურსი. რედ.: გ. გამსახურდია. გვ.413.თბილისი. 2008.336.71/ბ61

K237; ურიდია გონერი; რუხაია ფრიდონი. საბაჟო საქმის თეორია. რედ.: ვ. პაპავა. გვ.391.თბილისი. ,,პოლიგრაფი“ 2009.339.5/ჟ59

K238; ადეიშვილი ჯ. სამეწარმეო საქმე. თბილისი. 1996.

K239; შ. ვეშაპიძე. თბილისი. 2008.

K240; ლომთაძე ირაკლი .რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების ისტორიიდან. რედ.:თ. ნუცუბიძე. გვ.60.თბილისი.2007.93/94/ლ81

K241; ბერიძე კ.სამცხის ხუროთმოძღვრული ძეგლები. გვ.32.სახელგამი.1957.930.85/ბ52

K242;სისვაძე აზიკო .ეკონომიკური თეორია: მიკროეკონომიკა, მაკროეკონომიკა, მეგაეკონომიკა. (მეორე ნაწილი). რედ.: უ. სამადაშვილი. გვ.399.თბილისი-2006. 33/ს54

K243;სისვაძე აზიკო. ეკონომიკური თეორია: მიკროეკონომიკა, მაკროეკონომიკა, მეგაეკონომიკა. (პირველი ნაწილი). რედ.: უ. სამადაშვილი. გვ.399.თბილისი-2006. 33/ს54

K244-247; ჩიქავა ლეო .ეკონომიკური თეორიის მოკლე კურსი. რედ.: რ. ასათიანი. გვ.454.თბილისი; საგამომცემლო ფირმა ,,სიახლე“. 1997.გამომცემლობა ,,მარჯი“. 2005.65. 330. 101. 54/ჩ69

K248; კაკულია რევაზი. საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის თეორიისა და გადასვლის თეორიისა და პრაქტიკის პრობლემები. რედ.: ჭითანავა ნ. გვ.545.თბილისი;2003.334/კ17

K249;კაკულია რევაზი; საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის თეორიისა და პრაქტიკის პრობლემები. რედ.: ნ. ჭითანავა. გვ. 545.თბილისი. 2003334/კ17.

K250;კაკულია რევაზი. საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის თეორიისა და პრაქტიკის პრობლემები. რედ.: ნ. ჭითანავა. გვ.545.თბილისი. 2003.334/კ17

K251-254; სტენლეიკი ჯ. ფ. ეკონომიკსი დამწყებთათვის. რედ.: მ. მალაშხია; კ. ხმალაძე. გვ.482.თბ.1995 33/ს83

K255-259;ყუფუნია გურამი; საქართველოს ეკონომიკა; რედ. :ლ. ჩიქავა. გვ.291.თბილისი.2006.33(479.22)/ყ97

K260; ტყეშელაშვილი გ. ხმალაძე გ. ლოგისტიკის საფუძვლები. გვ.155.თბილისი. 2004.33/ტ97

K261; პაპავა გ. ვ. სამრეწველო ფირმის ორგანიზაცია და მართვა. ორტომეული. II ტომი. შიგასაფირმო ორგანიზაცია, დაგეგმვა, მართვა და ფირმის ფუნქცნიონირების მახასიათებლები. რედ.: ი. ბაქარაძე. გვ.514. თბილისი. 1998.331/პ18

K262; პაპავა გ. ვ.სამრეწველო ფირმის ორგანიზაცია და მართვა. ორტომეული I ტომი. ეკონომიკის საბაზრო მექანიზმი და ფირმა (საწარმო). რედ.: ი. ბაქრაძე. გვ.518.331/პ18

K263-264; სტენლეიკი ჯ. ფ.ეკონომიკსი. დამწყებისთვის. რედ. :მ. მალაშხია; კ. ხმალაძე. გვ.482.თბილისი. 1995.33/ს83

K265; შრომის ეკონომიკა. რედ.: პ. გარუჩავა. გვ.454.თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 1974.331/შ87

K266; ჩარექიშვილი მ. სამრეწველო საქონელმცოდნეობა. რედ.: თ. ჯაში. გვ.420.გამომცემლობა ,,განათლება“. თბილისი–1980.331/ჩ23

K267; ჩარექიშვილი მ; დარჩია მ. კულტსაქონლის საქონელმცოდნეობა. რედ.: გ. ნადირაშვილი. გვ.465.გამომცემლობა ,,განათლება“. თბილისი–1964.331/ჩ23

K268; გურგენიძე ვაჟა;შრომის მეცნიერული ორგანიზაციის საფუძვლები. რედ.: მ. ნარგიზაშვილი. გვ.430.თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი. 1981.331/897

K269; ბიწაძე ბესარიონი; კორპორაციული მენეჯმენტის საფუძვლები. რედ.: გ. ცაავა. გვ.287.,,აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემია“. თბილისი. 2006.334/ბ73

K270-284;სანიკიძე ლევანი;თილისმა გუბაზ მეფისა. რედ.: თ. გაბელაია. გვ.29.თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი. 1993.93/94.

K285; ბარკალაია ზ; ვაშაკიძე დ.უმაღლესი მათემატიკა ვარიაციული სტატისტიკის ელემენტები. რედ.: თ. პაიჭაძე. გვ.263.გამომც. ,,განათლება“. თბილისი. 1988.51(075.8)/ბ27.

K286;ანანიაშვილი ფ. ბურდული შ. კახეთელიძე მ. სახალხო მეურნეობის ძირითადი დარგების ბუხჰალტრული აღრიცხვა. რედ.: მ. კახეთელიძე. გვ.516.თბილისის უნივერსიტეტის გამომც. თბილისი.1977. 657/ა61

K287; ანანიაშვილი ფ; ბურდული შ; კახეთელიძე მ. სახალხო მეურნეობის ძირითადი დარგების ბუხჰალრული აღრიცხვა და კონტროლი. ნაწილი II. რედ.: მ. კახეთელიძე. გვ. 462.თბილისის უნივერსიტეტის გამომც. თბ1980.657/ა61

K288; ჯიჯეიშვილი მ. საზღვარგარეთის ქვეყნების სახელმწიფოსა და სამართლის ისტორიის სასწავლო მეთოდიკური ცნობარი. რედ.: გ. რუსიძე. გვ. 401.გამომც. ,,საზოგადოება ცოდნა“. თბ. 2006.999 40–0–318–6

K289; ლემონჯავა პარმენ. ბუნების გამოყენების ეკონომიკა.  რედ.: პ. ქავთარაძე. გვ.277.თბ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბ.1993.502.33/ლ41

K290; სილაგაძე ა; ენუქაშვილი მ; მექვაბიშვილი ე. ეკონომიკური ცოდნის საწყისები. რედ. გ. ადეიშვილი. გვ.147.თბ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბ.1992.33/ს50

K291; გაბესკირია ც. ინგლისურ–ქართული მათემატიკური ლექსიკონი. რედ.:  ლ. მადნარაძე. გვ.167თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა.თბ.1983.51(038)/ბ12

K292; ანთელავა ი. ავტორთა კრებული.; საქართველოს ისტორია. ილია ანთელავას რედაქციით. გვ.335.,,სამშობლოს“ სტამბა. თბ.1996.(479.22)93/94

K293; საქართველოს კონსტიტუცია. გვ.46.გამოცემულია 2007 წლის 1 სექტემბრის მდგომარეობით. თბ. გამომც. ,,ნაიზი“.342/ს32

K294;ესაიაშვილი ვ. შრომისა და მართვის მეცნიერული ორგანიზაციის საკითხები. რედ.: რ. წულუკიძე. გვ.298.საქ. გამომც. თბილისი. 1968.331/ე83

K295; მაკრო ეკონომიკა. ეკონომიკის თეორიული საფუძვლების კათედრა. რედ .:ლ. ბერიძე. გვ.242.თბილისი. 2003.33/მ18

K296; მაკრო ეკონომიკა. ეკონომიკის თეორიული საფუძვლების კათედრა. რედ .:ლ. ბერიძე. გვ.242.თბილისი. 2003.33/მ18

K297; საბაზრო ეკონომიკის ფორმირების და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოში. შრომების კრებული. VII ტომი. რედ.: ნ. ჭითანავა. გვ.396.თბილისი. 2003.338(479.22)/ს13

K298; კაკაბაძე ვაჟა. ეკონომიკური აზროვნების ევოლუცია. რედ.: თ. ბერიძე. გვ.175.,,მეცნიერება“. თბ.2004.33/კ17.

K299; ხელაშვილი შ. თბილისის ბიზნესის სახელმწიფო ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომები. რედ.: შ. ხელაშვილი. გვ.:227.თბილისი. 2003.33/თ40

K300; გუგუშვილი პაატა. მოსახლეობა. ოჯახი. შვილიანობა. მეცნიერულ-პოპულარული ნარკვევები. რედ.: გ. ადეიშვილი. გვ.163.გამომცემლობა ,,მეცნიერება“. თბილისი. 1985.

K301; ზურაბიშვილი ვ. მშენებლობის ეკონომიკური ანალიზი. რედ.: ს. ხანჯალაძე. გვ.149.გამომც. ,,მეცნიერება“. თბილისი. 1980.33/ზ97.

K302; ზურაბიშვილი ვ.მშენებლობის ეკონომიკური ანალიზი. რედ. :ს. ხანჯალაძე. გვ.149.გამომც. ,,მეცნიერება“. თბილისი. 1980.33/ზ97.

K303;გოცირიძე მ. ვ. მენეჯმენტი. სამრეწველო ფირმის მართვის საფუძვლები. რედ. :ს. სოსელია. გვ.83.გამომც. ,,ზედაშე“. თბილისი. 1992.334/გ74

K304; ჩადუნელი ელგუჯა ;ქართული ეკონომიკური აზრის განვითარების ისტორიიდან. რედ.: ჯ. რთველიშვილი. გვ.198.გამომც. ,,საბჭოთა საქართველო“. თბილისი-1978.33(091)/ჩ13

K305; ლომსაძე გ. დანგაძე ნ. საწარმოს ეკონომიკა. რედ.: თ. ცისკარიშვილი. გვ.111.თბილისი-2000334/ლ81.

K306; გუგუშვილი პაატა 100.რედ.: ლ. ჩიქავა. გვ.:318.თბილისი. 2005.33.82-94/ა12

K307; სანიკიძე ლევანი. ხაბირუელ. ისრაელ. ებრაელ. რედ .:შ. წიწუაშვილი. გვ.534.თბილის

K308; ჭელიძე ნათია; საქართველოს მოსახლეობის შრომითი ემიგრაცია. რედ.: მ. ტუხაშვილი. გვ.31.თსუს ,,ცოდნის წყარო“. 2000წ.314/ჭ34

K309; გუგუშვილი პაატა. მოსახლეობა. ოჯახი. შვილიანობა. მეცნიერულ-პოპულარული ნარკვევები. რედ.: გ. ადეიშვილი. გვ.163.გამომცემლობა ,,მეცნიერება“. თბილისი. 1985.314/გ92

K310; გუგუშვილი პაატა. მოსახლეობა. ოჯახი. შვილიანობა. მეცნიერულ-პოპულარული ნარკვევები. რედ.: გ. ადეიშვილი. გვ.163.გამომცემლობა ,,მეცნიერება“. თბილისი. 1985.314/გ92

K311; სიხარულიძე ავთანდილი. ქართული ენის ომონიმთა ლექსიკონი. რედ.: ზ. სარჯველაძე. გვ.367.თბილისი. 1992.811.353(038)/ს56

K312-318; კაკულია რევაზი; ხაბურზანია ლეო. საბანკო სისტემა და ფასიანი ქაღალდები საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. (თანამედროვე ეკონომიკური პრობლემები, ნაწილი II). რედ.:ი. მესხია. გვ.115. თბილისი. 1993.336.7/კ/7

K319; ალხანიშვილი ნ. ეკოლოგიის საფუძვლები. რედ.: დ. გიაშვილი. გვ.133.თბილისი. 2004.578/ა54

K320;კოტლერი ფილიპი; მარკეტინგის საფუძვლები; რედ.: არჩ. თეთრაული. გვ.257.თბილისი. ,,მაცნე“. 1993.339.1/კ79

K321;ჯანხოთელი გრიგოლი. საქართველოს ეკონომიკა. რედ.: გრ. ჯანხოთელი. გვ.431.გამომც. ,,ინოვაცია“. თბ. 2007. 978–99940–68–57–9

K322; იაშვილი ნინო; ნაჭყებია ზაური; სუხიაშვილი გიორგი; ტიპიური ხელშეკრულებების კრებული. რედ.: ი. პაპასქუა. გვ.275.საგამომცემლო სახლი ,,ინოვაცია“. თბილისი;2010.347/7

K323; ბახტაძე ლელა. ფინანსური ბაზარი. რედ.: ელ. მექვაბიშვილი. გვ.280.თბილისი. 2007.336(075.8)/37.

K324; სიჭინავა დემური. მოკარნახე; ინფორმატიკა; Microsoft Excel. რედ.: მ. მაღრაძე. გვ.211.გამომც. ,,ცოტნე“. თბ. 2005.002/ს56

K325;კვარაცხელია დემნა. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტები. რედ.: ზ. გამსახურდია. გვ.172.გამომც. ,,უნივერსალი“. თბილისი. 2008.338(479. 92)/კ44

K326; რეხვიაშვილი ი; ჯალიაშვილი ჯ; ხოჭოლავა ვ. პოლიტოლოგია. დამხმარე სახელმძღვანელო; ნაწილი I. რედ.: ვ. ჭანუყვაძე. გვ.172.,,ივერია“. თბ. 1991.32–001/რ52

K327;შაყულაშვილი რამაზი; აუდიტი. რედ. :ლ. ჭანტურია. გვ.173.გამომც. ,,ფინანსები“. 657/შ32

K328; პოლიტოლოგიის საფუძვლები. გვ.98.თბილისი - 1993.32. 001/კ55

K329; პოლიტოლოგია მეთოდური მასალების კრებული და ლექსიკონი. რედ. ვ. სართანია. გვ.195.სულხან–საბა ორბელიანის სახ. თბ. სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის ოფსეტური საამქრო. თბ.1999.32–001(038)/კ55

K330; მესხია იაკობი; გაბელაშვილი კახაბერი. საქართველოს საბიუჯეტო სისტემა. რედ.: რ. ხარებავა. გვ.231.თბილისი. 2010.479.22/336.11/მ58.

K331; ჭანუყვაძე ლადო; კვესელავა იგორი; პოლიტოლოგია. რედ.: კ. ტოტოჩავა. გვ.107.თბილისი; 2002.32. 001./ჭ25.

K332; პოლიტოლოგია. პრ. ო. გოგიაშვილის რედაქციით. გვ.527.თბ. 2004.32 001 (473 22)/პ56

K333;ეთერია ემირი. გლობალიზაცია და ეროვნული ეკონომიკა: თეორია და პოლიტიკა. რედ.: რ. გოგოხია. გვ.303.გამომც. ,,უნივერსალი“. თბილისი; 2009.(479,22)/338+339.9/ე41.

K334; ცაავა გიორგი. საბანკო და ფინანსური მენეჯმენტი. რედ. ი. მესხია. გვ.847.გამომც. ,,სააქციო საზოგადოება, პირველი სტამბა“. თბ.2002.336/ც12

K335; გველესიანი მერაბი;რა არის  ეკონომიკური პოლიტიკა? რედ.: ი. არჩვაძე. გვ.159.თბილისი. კომენტარი. 2008.338.2(47922)/გ45.

K336; მგელაძე ტარიელი; ფერაძე გიორგი. ბიზნესმენის კიდობანი. რედ. :ც. სულაბერიძე. გვ.247.თბილისი. 2010.334/მ45

K337; შონია ნანა; ქიქოძე ნუნუ. საერთაშორისო სავალუტო ბაზარი FOREX. რედ. ა. ცერცვაძე. გვ.291.გამომც. ,,ინოვაცია“. თბ. 2010.339.7/შ81

K338; ლეჟავა ნათია; სადაზღვევო ბაზარი საქართველოს გარდამავალ ეკონომიკაში. რედ.: რ. ასათიანი. გვ.198.საგამომც. ფირმა ,,სიახლე“. თბილისი.2006.330(779.22)/ლ12

K339; რეგიონული ეკონომიკა. რედ .:ვლ. პაპავა.გვ.407.თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი. 2004.330.101.5./ხ25

K340;საქართველოს ისტორიის წყაროები. გვ.49.გამომც. ,,მეცნიერება“. თბილისი. 1978.93(47.922)/ს21

K341; შერვაშიძე ამირანი. ბაგრატიონი. რედ. ლ. ბეჟანიძე. გვ.205.გამომც. ,,საბჭოთა აჭარა“. ბათუმი. 1976.82.94.  94(47)–შ51

K342;ნადირაძე ლ. ... ავტორთა კრებული. კომპიუტერები. სისტემები. ქსელები. გამომც. ,,სამთავისი“. თბილისი. 1995.331.1995.

K343; მენეჯმენტი. რედ. რ. ნამიჭეიშვილი. გვ.91.ქუთაისის გ. ტაბიძის სახ. სააქციო საზოგადოება ,,სტამბის“ საგამომც. ცენტრი. ქუთაისი. 1996.658/მ.56.

K344;მდივანი ლ. მდინარაძე ქ. ეკონომიკური თეორია. გვ.445.გამომც. ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2005.33/მ46

K345; ყირიმლიშვილი ნაირა. ფინანსები. რედ.: ჯ. შათირიშვილი. გვ.326.თბილისი. 2005.336/ყ54

K346; ეკონომიკა; რედ. რ. შენგელია. გვ.20033 (05)/ე49

K347;ძაძამია რევაზი; ბუღალტრული აღრიცხვის და ანგარიშგების სამეწარმეო-სამართლებრივი საფუძვლები. გვ.177. გამომც. ,,თერგი“. თბილისი; 1997.65.7/ძ34

K348; გველესიანი მერაბი; რა არის ეკონომიკური პოლიტიკა; რედ.: ი. არჩვაძე.; გვ.160.თბილისი; შპს ,,გაზეთი კომენტარი“.338.2/გ45.

K349; კვარაცხელია დემნა. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტები. რედ.: ზ. გამსახურდია. გვ.172.გამომც. ,,უნივრსალი“. თბ.2008.338(479.22)/კ44

K350; კაკულია რ. ... ავტორთა კრებული .კორპორაციის ფინანსები. რედ.: ი. მესხია. გვ.487.თბილისი. 2008.923. 336. 339./კ17.

K351; კაკულია რ; ხელაია გ; ფულის მიმოქცევისა და კრედიტის ზოგადი თეორია. რედ.: გ. გამსახურდია. გვ.469.თბ.2003.336.77/კ17

K352;ვეშაპიძე შოთა .საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების პრობლემები. რედ.: ზ. სოსელია. გვ.126.თბილისის სოციალურ–ეკონომიკური ინსტიტუტი. 1996.339.9/3/43

K353; ბიზნესის საფუძვლები. რედ.: ლ. ბერიძე. გვ.168.ეკონომიკის თეორიული საფუძვლების კათედრა. თბილისი. 2004.33/ბ66

K354; გოცირიძე რომანი. ეკონომიკა. პოლიტიკა. ცხოვრება. გვ.474. თბ.1990.33.32/გ74

K355; თბილისის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა 1998.1998.

ონლაინ რეგისტრატორი

ჩვენ გვყავს 75 სტუმარი და წევრები არ არის საიტზე

სასარგებლო ბმულები

Facebook

საინტერესო ინფორმაცია

კოლეჯში შეღავათით სარგებლობენ:

  1. იძულებით გადაადგილებული პირები;
  2. სოციალურად დაუცველი პირები;
  3. მრავალშვილიანი ოჯახის წევრები;
  4. ერთი ოჯახის წევრები.