ბიბლოთეკის კატალოგი
ტელ: 2-61-42-52
ქ. თბილისი, დ. გურამიშვილის გამზირი №64

ბიბლოთეკის კატალოგი

K1-15  ჩიქავალეოეკონომიკურითეორიისმოკლეკურსი. რედ.: რ.ასათიანი.  თბ., გამომც. „მარჯი“. – 2005. გვ.455 330.101.54/ჩ–69

K16 ; ქოქიაურილამარასაბანკოსაქმიანობისსაფუძვლები. რედ.: გ. გამსახურდია. „საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი“ –2010. გვ.1046.336. 71.ქ. – 695

K17;  ბუღალტერია, ანალიზიდაკონტროლი. ტომი 1. რედ.: ფ. ანანიაშვილიგამომც. ,,მეცნიერება“ –1977.  გვ.847.33. 07. 657. 222   ბ986

K18;  ბუღალტეტია, ანალიზიდაკონტროლი. ტომი II. რედ.: ფ. ანანიაშვილი. გამომც. ,,მეცნიერება“ –1978.  გვ.818.33. 07. 657. 222   ბ986

K19; ბუღალტეტია, ანალიზიდაკონტროლი. ტომი III. რედ.: ფ. ანანიაშვილი. გამომც. ,,მეცნიერება“ –1979.  გვ.802.33. 07. 657. 222   ბ986

K20 ეკონომიკურითეორიისსაფუძვლები. ნაწილი I. თბილისისუნივერსიტეტისგამომცემლობა. თბ – 1992. გვ.320. 33 /ე49

K21; ეკონომიკურითეორიისსაფუძვლები. ნაკვეთი II. გამომც. ,,მედეა“. თბ – 1992. გვ.207. 33  /ე49.

K22; ეკონომიკურითეორიისსაფუძვლები. ნაკვეთიII. გამომც. ,,მედეა“. თბ – 1992. გვ.207. 33  /ე49.

K23-32  ეკონომიკურითეორიისსაფუძვლები. ნაწილიII.  თბილისისუნივერსიტეტისგამომცემლობა. თბ. 1992. გვ.298.33  /ე49.

K33;  ცაცანაშვილიმარიამი; ინფორმაციულისამართალი. რედ.: გ. ინწკირველი. გვ.:533. თბილისი. 2004. 34/ც26

K34; მესხიაიაკობი, გაბელაშვილიკახაბარი. საქართველოსსაბიუჯეტოსისტემა. რედ. რ. ხარებავა. თბ. 2010. გვ.231 .336. 1(479. 22) მ. 58.

K35; გადელიადემურიფინანსურიმენეჯმენტი. რედ.რ. კაკულია. თბ. გამომც. – სტამბაშპს. ,,ფინანსები“. 2006. გვ.299. 336/გ14.

K36;  საბაზროეკონომიკისფორმირებისდაფუნქციონირებისპრობლემებისაქართველოში. ტომიVI. თბ. 2002. გვ. 532. 338 (479. 22) .ს13.

K37;  შონიანანა; ქიქოძენუნუ. საერთაშორისოსავალუტო  ბაზარიFOREX. რედ. ა. ცერცვაძე. საგამომცემლოსახლი ,,ინოვაცია“. თბ.2010. გვ.292. 339.7 / 781

K38; ჭიპაშვილი ჰამლეტიდიპლომატია. რედ.: გ. რცხილაძე.გამომც. ეროვნული მწერლობა. თბ. 2005. გვ.517.

K39; საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოში. რედ. ნ. ჭითანავა. ტომი II. თბ. 1997. გვ.859.338. (479. 22) ს13.

K40; თოფურია ს. მრავალი ცვლადის ფუნქცია დიფერენციალური აღრიცხვა. რედ. ს. თოფურია. გამომც. ,,განათლება“. თბ. 1991. გვ.695. 51(075.8) უ41

K41-43; ბერიშვილი იამზე; მაისურაძე მარინა. ბუღალტრული აღრიცხვა. რედ. ნ. ძიმცეიშვილი. თბ. 2005. გვ.258.657/ ბ. 52

K44; მაკკონელი კ.რ.;  ბრიუ ს.ლ. ეკონომიკსი. რედ.: კ. ღურწკაია.ნაწილი  I თბ. 1993. გვ.487.33/მ18

K45; მაკკონელიკ.რ;  ბრიუ ს.ლ. ეკონომიკსი. რედ.: კ. ღურწკაია. ნაწილი II თბ. 1993. გვ.518.33/მ18

K46; მაკკონელიკ.რ.;  ბრიუს.ლ. ეკონომიკსი. რედ.: კ. ღურწკაია. ნაწილი II თბ. 1993. გვ.518.33/მ18

K47; მაკკონელიკ. რ.;  ბრიუს.ლ .ეკონომიკსი. მესამეტომი. რედ. კ. ღურწკაია .გამომც. ,,სამშობლო“. თბ. 1997. გვ. 556.33/მ.18.

K48; მესხია იაკ.; გველესიანი ელ.რეგიონული ეკონომიკური პოლიტიკა. თბ. საგამომცემლო სახლი ,,ინოვაცია“, 2010. – გვ. 224.332.1.32/მ58.

K49; მესხია იაკ.;  გველესიანი ელ.რეგიონული ეკონომიკური პოლიტიკა. თბ. საგამომცემლო სახლი ,,ინოვაცია“, 2010. – გვ. 224.332.1.32/მ58.

K50; კაკულია რ.ფინანსების თეორია. რედ. ი. მესხიაგამომცემლობა ,,თერგი“. 2004. გვ.338.336/კ17

K51; ლეჟავა ნ.სადაზღვევო ბაზარი საქართველოს გარდამავალ ეკონომიკაში. საგამომცემლო ფირმა ,,სიახლე“. თბ.2006. გვ.198.330(479.22) / ლ. 12.

K52; ლეჟავა ნ.სადაზღვევო ბაზარი საქართველოს გარდამავალ ეკონომიკაში. საგამომცემლო ფირმა ,,სიახლე“. თბ.2006. გვ.198.330(479.22) / ლ. 12.

K53; ლეჟავა ნათია. სადაზღვევო ბაზარი საქართველოს გარდამავალ ეკონომიკაში. საგამომცემლო ფირმა ,,სიახლე“. თბ.2006. გვ.198.330(479.22) / ლ. 12.

K54; გველესიანი მერაბი. ეკონომიკსი. რედ.: თ. ჩიკვაიძე ,,კომენტარი“. თბ.2000. გვ. 152.33/გ45

K55; გველესიანი მერაბი; ეკონომიკსი. რედ.: თ. ჩიკვაიძე ,,კომენტარი“. თბ.2000. გვ. 152.33/გ45

K56; ჯანდიერი ივანე. მონაცემთა ბაზა MICROSOFT ACCESS. რედ. ზ. ერქვანიძე. თბილისი. 2005. გვ.272.002 /ჯ20

K57-68; ჯულაყიძე გ. მარკეტინგის საკითხები. რედ. მ. ბრაჭული–ხვედელიძე თბილისი 1992 გვ.93.339.1/ჯ 85

K69-72; ონტგომერიაუდიტი. გამომცემლობა – ,,ფინანსები“. გვ.587.657/მ83

K73; პავლოვი ი. პ. რჩეული თხზულებანი. გამომც. ,,საბჭოთა საქართველო“. თბ. 1961. გვ.300.611/82–94 ა13

K74; წარმოების ეკონომიკისა და მართვის საფუძვლები. პროფ. ი. ი. სიგოვის  რედაქციით. გამომც. ,,საბჭოთა საქართველო“. თბ.1973. გვ.520.658/წ22

K75-84; ღაღანიძე გიორგი მარკეტინგი და საგარეო ეკონომიკური კავშირები. (მოკლე ლექსიკონი). რედ. თ. დემეტრაშვილი. გვ.180.ფირმა ,,სადარა“. თბ.1991.33(038)/ღ32

K85; ინგლისურ–ქართული ეკონომიკური ლექსიკონი. შემდგ. დ. ბასიაშვილი. გამომცემლობა ,,განათლება“.თბ. 1994. გვ.632.81. (მქ). / 0. 544

K86; ყოფაქცევის ესთეტიკა. ავტორთა კრებული. გამომცემლობა ,,საბჭოთა საქართველო“. თბ. 1965. გვ.308.

K87; სპოკი ბენჯამინ ბავშვი და მისი მოვლა. საქართ. ჟურნალისტთა დამოუკიდებელი კავშირი. თბ. 1991. გვ.620.613.95/ს76.

K88; პინდაიკი რ; რუბინფელდი დ. მიკროეკონომიკა. რედ. ვ. ა. ლობჟანიძე. ,,ლამპარი“. თბ. 1998. გვ.543.65.5.330.101. 542/პ35

K89; სამუელსონი პ; ნორდ ჰაუსი ვ. ეკონომიკსი. სახელმძღვანელო. რედ. ი. კრაცკოვი. გამომც. ,,ეკონომიკა და სამართალი“.თბ. 1992. გვ.237.65.9./ს–243.

K90; ნადირაძე ლ. ... ავტორთა კრებული კომპიუტერები. სისტემები. ქსელები. ლ. ნადირაძის საერთო რედაქციით. გამომც. ,,სამთავისი“. თბ. 1995. გვ.168.090

K91; შრომების კრებული. გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკური განვითარება: გამოწვევები და შესაძლებლობები.რედ. ე. ეთერია. გამომც. ,,უნივერსალი“. თბ. 2008. გვ.425.339.9. 33(479.22)/ბ–54.

K92; ჭითანავა ნ. გარდამავალი პერიოდის სოციალურ–ეკონომიკური პრობლემები. რედ. რ. ბასარიათბ.1997. გვ. 346.33/ჭ45.

K93; ჭითანავა ნ. გარდამავალი პერიოდის სოციალურ–ეკონომიკური პრობლემები. რედ. ი. მესხია. თბ. 2001. გვ.420.33/ჭ44.

K94; ჭითანავა ნ. გარდამავალი პერიოდის სოციალურ–ეკონომიკური პრობლემები. რედ. ი. მესხია. თბ. 2001. გვ.420.33/ჭ44.

K95; ფიშერი ს. ... ავტორთა კრებული. ეკონომიკა. რედ. კ. ღურწკაია. თბ. 1997. გვ.504.33/ფ 67.

K96; საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები. (სახელმძღვანელო). რედ. ვ. ე. რიბალკინი. გამომც. ,,ლამპარი“. გვ.378.თბ. 1999.

K97; კეინსი ჯონიდა საქმების, პროცენტისა და ფულის ზოგადი თეორია. რედ. რ. ნამიჭეიშვილი. სააქციო საზოგადოება ,,სტამბის“ ცენტრი .ქუთაისი, 1995. გვ.419.33/კ37

K98; ურიდია გ; რუხაია ფ. საბაჟო საქმის თეორია. რედ.:ვ. პაპავა. თბ. 2009. გამომც. ,,პოლიგრაფი“. გვ.391.339.5/უ59

K99; დავითაძე ა. ავტორთა კრებული.უმაღლესი მათემატიკის ამოცანათა კრებული. ნაწილი I. რედ. ა. დავითაძე. თბ. 1999. გვ. 345.51 (075.8). / დ. 15.

K100; საბაზრო ეკონომიკის ფორმირების და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოში. შრომების კრებული. VII ტომი. რედ. ნ. ჭითანავა. თბ. 2003. გვ.396.338/ს 13.

K101;ბარათაშვილი ევგენი. ... ავტორთა კრებული მენეჯმენტი და ადმინისტრირება. რედ. ზ. ნაჭყებია. საგამომც. სახლი  ,,ინოვაცია“. თბ. 2007. გვ. 715.33 (55–01) / ბ 25

K102; მაღრაძე რ. ეკონომიკური ინფორმაციის დამუშავება. რედ. გ. პარკაძე. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბ. 1982. გვ.109.334/მ40.

K103; ბახტაძე გ. საფეიქრო მრეწველობის ეკონომიკა. გამომც. ,,განათლება“. თბ. 1974. გვ.427.33/ბ37

K104; სიჭინავა დ. ინფორმატიკა. რედ. მ. მაღრაძე. ნაწილი I. გამომც. ,,ცოტნე“. თბ. 2004. გვ.191.002/ს56

K105; სიჭინავა დ. ინფორმატიკა. რედ. მ. მაღრაძე. ნაწილი II. გამომც. ,,ცოტნე“. თბ. 2004. გვ. 211.002/ს56

K106; ბარათაშვილი ევ.;  თაკალანძე ლ. მენეჯმენტის საფუძვლები. რედ. გ. ბერულავა. თბ. 2010. გვ.496.65. 01(075.8) ბ25.

K107; მძინარიშვილი ლ. ...ავტორთა კრებული მათემატიკის ამოცანათა კრებული. რედ. ლ. მძინარიშვილი. გამომც. ,,განათლება“. თბ. 1998. გვ.430.

K108; ვეშაპიძე შ. საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების პრობლემები. რედ: ზ. სოსელია. თბ. 1996. გვ.126.339.9/343

K109; ურიდია გ.; რუხაია ფრ. დღგ რედ: ნ. ტერაშვილი გამომც. ,,ლეგა“. თბ.2007. გვ.240657/უ59

K110; მცირე საწარმოთა ბუღალტრული აღრიცხვის გამარტივებული სტანდარტი (მსს).რედ: ლ. ჭუმბურიძე; რ. ძაძამია.თბ.2005. გვ.210.657/მ97

K111; შაყულაშვილი რ.; ჭანტურია ლ. აუდიტი. გამომც ,,ფინანსები“.გვ.173.657/მ32

K112; ბუღალტრული აღრიცხვა სახელმწიფო ვაჭრობაში. ნაკვეთი I. რედ. გ. გურგენიძე. თბ.1974. გვ.71.657/ბ98.

K113; ბუღალტრული აღრიცხვა სახელმწიფო ვაჭრობაში. ნაკვეთი II. რედ. გ. გურგენიძე. თბ.1974. გვ.76.657/ბ98.

K114; ბუღალტრული აღრიცხვა სახელმწიფო ვაჭრობაში. ნაწილი III. რედ. გ. გურგენიძე. თბ.1974. გვ.88.657/ბ98.

K115; სიჭინავა დ. მოკარნახე. ინფორმატიკა. ნაწილი მეორე. Microsoft  Escel. რედ. მ. მაღრაძე. გამომც. ,,ცოტნე“ თბ. 2005. გვ.211.002/ს56

K116; დ. სიჭინავა მოკარნახე. ინფორმატიკა. ნაწილი პირველი. Windows. Word. რედ. მ. მაღრაძე. გამომც. ,,ცოტნე“. თბ. 2005. გვ.191.002/ს56 

K117; ბერულავა რ. ადამიანი და ,,მოაზროვნე“ მანქანები. გამომც. ,,საბჭოთა საქართველო“. თბ.1978.გვ.197. კ.117.

K118; გველესიანი მ. ეკონომიკსი. ლექციების მოკლე კურსი. რედ. თ. ჩიკვაიძე .გამომც. ,,კომენტარი“. თბ. 2000. გვ.15233/645

K119; კოტლერი ფ. მარკეტინგის საფუძვლები. რედ. ა.ი. თეთრაულითბ. ,,მაცნე“. 1993. გვ.257.339.1/კ79

K120; ეკონომიკური თეორიის საფუძვლები .ნაწილი I. რედ. გ. გ. ადეიშვილი. თბილისის უნივერსიტეტის გამომც. 1992.გვ. 330.33/ე49

K121; კვიტაშვილი ა.;  ჩიტიაშვილი ზ. დაპროგრამების საფუძვლები. რედ. გ. არსენიშვილი. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბ. 1990. გვ.190.32.973.01–631.3.06./კ468

K122;აბესაძე რ. ... ავტორთა კრებული. ეკონომიკური განვითარების და პროგნოზირების პრობლემები. რედ. გ. წერეთელი. ,,უნივერსალი“.  თბ.2004.  გვ.219.33/ე49

K123;გველესიანი რ.ა. ეკონომიკური ინტერესები ეკონომიკური კანონების მოქმედების მექანიზმში სოციალიზმის დროს. რედ. რ. გოგოხია. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 1987. გვ.109.33/გ45

K124; ეკონომიკის აქტუალური საკითხები. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა.თბ.2000. გვ.112.33/ე49

K125; გველესიანი რ.მცირე და საშუალო მეწარმეობის წარმატების სტრატეგია და კულტურა. რედ. ე. მექვაბიშვილი. გამომც. ,,სამშობლო“. თბ. 1999. გვ. 143.33/გ45

K126; პოპიაშვილი კ. აღრიცხვისა და ანალიზის ზოგადი საფუძვლები.თბ.1991. გვ. 80657/პ61

K127; ეკონომიკური თეორიის საფუძვლები. რედ. კ. ღურწკაია. გვ.173.თბილისი. 1991.33/ე49

K128; ჩქვანავა ზაური. თვალსაჩინოებათა დამხმარე სახელმძღ. სოფლის .... ბუღალტრებისათვის. რედ. :ო. კაპანაძე. გვ.90.თბილისი. 1986.657/ჩ93

K129; გუგეშაშვილი შ. ხარისხის მართვის მეთოდები ანუ როგორ მივაღწიოთ წარმატებას ბიზნესში. პირველი გამოცემა. რედ. გუგეშაშვილი ქ. თბ.2000. საქ. ხარისხის მართვის უნივერსიტეტი. გვ.215.33/გ92

K130; მუნჯიშვილი ზ.; მუნჯიშვილი თ. საფინანსო–ეკონომიკური გაანგარიშების ავტომატიზაცია Excel-ის ფუნქციების გამოყენებით. რედ. ნ. ჯიქია. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბ.2003. გვ.112007/მ919

K131; 78–ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა. ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2010. გვ.92.

K132; ბიზნესის და ეკონომიკის სფეროში მომუშავე ჟურნალისტებისათვის. პრაქტიკული რჩევა. პოლ ჰემპი. გვ.68.070/ა37

K133; გველესიანი მერაბი. რა არის ეკონომიკური პოლიტიკა .რედ.: იოსებ არჩვაძე. გვ.160.თბილისი.შპს. გაზეთი ,,კომენტარი“. 2008.338.2/გ45

K134; გველესიანი მერაბი. რა არის ეკონომიკური პოლიტიკა. რედ.: იოსებ არჩვაძე. გვ.160.თბილისი.შპს. გაზეთი ,,კომენტარი“. 2008.338.2/გ45

K135; სოხაძე ავთანდილი. მარკეტინგის საფუძვლები. (ლექციების კურსი).რედ.: ბიძინა ურუშაძე. გამომც. ,,საქართველო“. ქუთაისის ფილიალი.1997წ. გვ.230.339.1/ს75

K136;რეხვიაშვილი ი.; ჯალიაშვილი ჯ.; ხოჭოლავა ვ. პოლიტოლოგია. ნაწილი I. რედ.: ვ. ჭანუყვაძე. ,,ივერია“. თბ.1991. გვ.172.32–001/რ–52

K137;თაკალანძე ლარისა.ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა და ეთიკა. რედ. ნოდარ ჭითანავა. თბ. 2006. გვ.119.338.22(47922)/თ238.

K138;გველესიანი მერაბი. რა არის ეკონომიკური პოლიტიკა. რედ.: იოსებ არჩვაძე. თბ. ,,კომენტარი“. 2008. გვ.160.338.214(479.22)/გ–455

K139;მუმლაძე აკაკი; უცხოური ინვესტიციების მოზიდვისა და გამოყენების პრობლემები საქართველოში. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. რედ. გ. ხელაია. თბ. 2001.გვ.127.399.9/მ.917

K140;ჰეროდოტეისტორია. ტომიII. რედ.ბ. ბრეგვაძე. თბ. 1976. გვ.665.93/94/ჰ51

K141;  K142; ეკონომიკსი  დაიჯესტი. საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია. რედ.: გ. ყუფუნია. გვ.202.თბილისი 199933/ე49

K143; გუგეშაშვილი შალვა;ხარისხის მართვის მეთოდები ანუ როგორ მივარწიოთ წარმატებას ბიზნესში. რედ.: ქ. გუგეშაშვილი. გვ.215.ხარისხის მართვის უნივერსიტეტი. თბილისი. 2000. 33/გ92

K144; ჩქვანავა ზაური. მოკლე ეკონომიკური ლექსიკონი. რედ.: მ. გიორგობიანი. გვ.239.გამომც. ,,საქართველო“. თბ.1990.657(038)/მ82

K145; ხელაშვილი ი. ტურიზმის მარკეტინგის საფუძვლები. რედ.: ნ დავითაშვილი. გვ.126.თბილისი–1992339.1/ხ39

K146; ხელაშვილი ი. ტურიზმის მარკეტინგის საფუძვლები. რედ.: ნ დავითაშვილი. გვ.126.თბილისი–1992339.1/ხ39

K147; ელიავა გ. ავტორთა კრებული. რხევითი პროცესების და აკუსტიკის საფუძვლები. რედ.:114.თბილისი – 2004. ,,საქართველოს ხარისხის მართვის უნივერსიტეტი“534/რ99

K148; შავიშვილი ვაჟა; სახელმწიფოებრივი რეგულირება ზოგიერთ მაღალორგანიზებულ საბაზრო სისტემაში. რედ.: კ. ღურწკაია. გვ.40.ს.ს. ,,გამომცემლობა აჭარა“. ბათუმი–1998.334/შ15

K149; მოკლე ეკონომიკური ლექსიკონი. შემდგენელი ზაურ ჩქვანავა. რედ.: მ. გიორგობიანი. გვ.239. გამომც. ,,საქართველო“. თბილისი–1990.33(038)/ჩ93

K150; ჟიზნინი ს; კრუპნოვი ვ. როგორ გახდე ბიზნესმენი. რედ.: ა. თეთრაული. გვ.71.კოოპერატივი ,,აისი“. 199233/ჟ73

K151-154; ჟიზნინი ს; კრუპნოვი ვ. როგორ გახდე ბიზნესმენი. რედ.: ა. თეთრაული. გვ.71.კოოპერატივი ,,აისი“. 199233/ჟ73

K155; შიხაშვილი გიორგი. ეკონომიკის ქრისტიანული გააზრება და საქართველოს მომავალი. გვ.32.გამომცემლობა ,,ზედაშე“. თბილისი 1996წ.33.27/შ73

K156; შიხაშვილი გიორგი. ეკონომიკის ქრისტიანული გააზრება და საქართველოს მომავალი. გვ.32.გამომცემლობა ,,ზედაშე“. თბილისი 1996წ.33.27/შ73

K157; ტყეშელაშვილი გ; ხმალაძე გ. ლოგისტიკის საფუძვლები. გვ.155.თბილისი; 2004.33/ტ97

K158; ტყეშელაშვილი გ; ხმალაძე გ. ლოგისტიკის საფუძვლები. გვ.155.თბილისი; 2004.33/ტ97

K159; მალაშხია გ. ავტომატიზაცია. სოციალურ–ეკონომიკური პრობლემები. გვ.274გამომცემლობა ,,საბჭოთა საქართველო“. თბილისი–1984.601.65.9(2)–5

K160; ქარჩავა ლოიდი. როგორ გავხდეთ ბიზნესმენი. რედ. რ. შენგელია. გვ.175.,,მაცნე“. თბილისი. 1993.33/ქ24

K161-208;ჯაყელი კახაბერი. სოციალური ეკონომიკა–დაზღვევა. რედ.: გ. გამსახურდია. გვ.41. საქართველოს ღია ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი.330/ჯ27

K209; საქართველოს კანონი აუდიტორული საქმიანობის შესახებ. აუდიტორის ეთიკის კოდექსი. გვ.22.თბილისი. 1997.341/ს32

K210; საქართველოს კანონი აუდიტორული საქმიანობის შესახებ. აუდიტორის ეთიკის კოდექსი. გვ.22.თბილისი. 1997.341/ს32

K211;გველესიანი რ.ა. კაპიტალი და ზედმეტი ღირებულება. კაპიტალიზმის ძირითადი ეკონომიკური კანონი. რედ.: ლ. ხარაზი. გვ.29. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი 1987.33/გ45

K212; აუდიტის ოფიციალური ტექნიკური დოკუმენტები. ბსფ ცნობარი 1998.  გვ.685. ნაწილი 1.1999. თბილისი.657/ა90

K213; აუდიტის ოფიციალური ტექნიკური დოკუმენტები. ბსფ ცნობარი 1998.  გვ.685. ნაწილი 2.1999. თბილისი.657/ა90

K214; აუდიტის ოფიციალური ტექნიკური დოკუმენტები. ბსფ ცნობარი 1998.  გვ.685. ნაწილი 1.1999. თბილისი.657/ა90

K215; კაკულია რევაზი; ფინანსების თეორია. რედ.: ი. მესხია. გვ.338.თბილისი;  გამომც. ,,თერგი“. 2004.336/კ17

K216; კაკულია რევაზი;ფინანსების თეორია. რედ .:ი. მესხია. გვ.338.თბილისი;  გამომც. ,,თერგი“. 2004.336/კ17

K217; აუდიტის ოფიციალური ტექნიკური დოკუმენტები. ბსფ ცნობარი 1998.  გვ.683. ნაწილი 2.1999. თბილისი.657/ა90

K218; სილაგაძე ავთანდილი. ეკონომიკური დოქტრინები. რედ.: რ. მეტრეველი. გვ.611.საგამომცემლო სახლი ,,ინოვაცია“. თბ. 2010.ISBN 978-9941-9139-5-2

K219; სილაგაძე ავთანდილი. ეკონომიკური დოქტრინები. რედ.: რ. მეტრეველი. გვ. 611.მეტრეველი. გვ.611.საგამომცემლო სახლი ,,ინოვაცია“. თბ. 2010. 978-9941-9139-5-2

K220; ეკონომიკის ენციკლოპედიური ლექსიკონი. ავთნდილ სილაგაძის საერთო რედაქციით. გვ.822.თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. საგამომცემლო სახლი ,,ინოვაცია“. თბ.2005.

K221; Achievement Junior გამოყენებითი ეკონომიკა. რედ.: თ. ჭიაბრიშვილი. გვ.231.გამომც. ,,მარიხი“. თბ.1997.33(038)/გ19

K222;აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების საერთაშორისო ოფიციალური დოკუმენტების ცნობარი. ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაცია. რედ.: ლ. ჭუმბურიძე. ...  გვ.659.2004 წლის გამოცემა657(038)/ა90

K223;ხორავა ანჟელი. ... ავტორთა კრებული. ბუღალტრული აღრიცხვა. რედ.: ზ. ხარატიშვილი. გვ.466.თბილისი. 2002.657/ბ97.

K224; ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის სახელმძღვანელო. რედ.: ე. ვიბლიანი. გვ.550.პროფესიული მომზადების პუბლიკაციათა სერია №7გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია.341/ა26

K225; საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ. გვ267.საქართველოს სახალხო დამცველი. 2009.342.7(479.22)/ს32

K226; ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობა. თბილისი. 2010.

K227; საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ. გვ.62;52.2009 წლის პირველი ნახევარი342.7(479.22)/ს32.

K228; ადეიშვილი ჭიჭიკო; გვასალია ილია; სამეწარმეო საქმიანობის ეკონომიკური (ბუღალტრული) აღრიცხვა. რედ.: ვ. ლობჟანიძე. გვ.359.,,ლამპარი“. თბილისი 1996.657/ა27

K229; ჰეინე პოლ; აზროვნების ეკონომიკური წესი. რედ.: ჩქვანავა ზ; მანჩხაშილი ნ. გვ.497.გამომც. ,,მარჯი“. 2004.330.1/ჰ40

K230; აბესაძე თემური. სასწავლო კურსი; კომპიუტერულ საბუღალტრო პროგრამა ორის–ბუღალტერიაში. გვ.296.თბილისი; 2006.657/ა16

K231; ადამიანის უფლებათა სფეროში ძირითადი საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების კრებული. პირველი ნაწილი. გვ.407.სახალხო დამცველის ბიბლიოთეკა.341.231.14/ა26.

K232; ადამიანის უფლებათა სფეროში ძირითადი საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების კრებული. გვ.:303.სახალხო დამცველის ბიბლიოთეკა. თბილისი. 2008.341.231.14./ა26

K233; ნათმელაძე მაყვალა; დაუშვილი ალექსანდრე. საქართველოს უახლესი ისტორია (1921-2000წწ.)რედ.: ე. ხოშტარია-ბროსე. თბილისი. 2004.(479.22)/93/94/ნ19

K234; საქართველოს ისტორია. ს. ჯანაშიასა და აკად. ნ. ბერძენიშვილის რედაქციით. საკითხავი წიგნი. რედ. გ. მელიქიშვილი. გვ.381.47.922–93/94–/32

K235; ბუღალტრული აღრ. ანგარიშის გეგმა. თბილისი. 1987.

K236; გოგოხია მაია ;საბანკო საქმე. ლექციების კურსი. რედ.: გ. გამსახურდია. გვ.413.თბილისი. 2008.336.71/ბ61

K237; ურიდია გონერი; რუხაია ფრიდონი. საბაჟო საქმის თეორია. რედ.: ვ. პაპავა. გვ.391.თბილისი. ,,პოლიგრაფი“ 2009.339.5/ჟ59

K238; ადეიშვილი ჯ. სამეწარმეო საქმე. თბილისი. 1996.

K239; შ. ვეშაპიძე. თბილისი. 2008.

K240; ლომთაძე ირაკლი .რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების ისტორიიდან. რედ.:თ. ნუცუბიძე. გვ.60.თბილისი.2007.93/94/ლ81

K241; ბერიძე კ.სამცხის ხუროთმოძღვრული ძეგლები. გვ.32.სახელგამი.1957.930.85/ბ52

K242;სისვაძე აზიკო .ეკონომიკური თეორია: მიკროეკონომიკა, მაკროეკონომიკა, მეგაეკონომიკა. (მეორე ნაწილი). რედ.: უ. სამადაშვილი. გვ.399.თბილისი-2006. 33/ს54

K243;სისვაძე აზიკო. ეკონომიკური თეორია: მიკროეკონომიკა, მაკროეკონომიკა, მეგაეკონომიკა. (პირველი ნაწილი). რედ.: უ. სამადაშვილი. გვ.399.თბილისი-2006. 33/ს54

K244-247; ჩიქავა ლეო .ეკონომიკური თეორიის მოკლე კურსი. რედ.: რ. ასათიანი. გვ.454.თბილისი; საგამომცემლო ფირმა ,,სიახლე“. 1997.გამომცემლობა ,,მარჯი“. 2005.65. 330. 101. 54/ჩ69

K248; კაკულია რევაზი. საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის თეორიისა და გადასვლის თეორიისა და პრაქტიკის პრობლემები. რედ.: ჭითანავა ნ. გვ.545.თბილისი;2003.334/კ17

K249;კაკულია რევაზი; საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის თეორიისა და პრაქტიკის პრობლემები. რედ.: ნ. ჭითანავა. გვ. 545.თბილისი. 2003334/კ17.

K250;კაკულია რევაზი. საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის თეორიისა და პრაქტიკის პრობლემები. რედ.: ნ. ჭითანავა. გვ.545.თბილისი. 2003.334/კ17

K251-254; სტენლეიკი ჯ. ფ. ეკონომიკსი დამწყებთათვის. რედ.: მ. მალაშხია; კ. ხმალაძე. გვ.482.თბ.1995 33/ს83

K255-259;ყუფუნია გურამი; საქართველოს ეკონომიკა; რედ. :ლ. ჩიქავა. გვ.291.თბილისი.2006.33(479.22)/ყ97

K260; ტყეშელაშვილი გ. ხმალაძე გ. ლოგისტიკის საფუძვლები. გვ.155.თბილისი. 2004.33/ტ97

K261; პაპავა გ. ვ. სამრეწველო ფირმის ორგანიზაცია და მართვა. ორტომეული. II ტომი. შიგასაფირმო ორგანიზაცია, დაგეგმვა, მართვა და ფირმის ფუნქცნიონირების მახასიათებლები. რედ.: ი. ბაქარაძე. გვ.514. თბილისი. 1998.331/პ18

K262; პაპავა გ. ვ.სამრეწველო ფირმის ორგანიზაცია და მართვა. ორტომეული I ტომი. ეკონომიკის საბაზრო მექანიზმი და ფირმა (საწარმო). რედ.: ი. ბაქრაძე. გვ.518.331/პ18

K263-264; სტენლეიკი ჯ. ფ.ეკონომიკსი. დამწყებისთვის. რედ. :მ. მალაშხია; კ. ხმალაძე. გვ.482.თბილისი. 1995.33/ს83

K265; შრომის ეკონომიკა. რედ.: პ. გარუჩავა. გვ.454.თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 1974.331/შ87

K266; ჩარექიშვილი მ. სამრეწველო საქონელმცოდნეობა. რედ.: თ. ჯაში. გვ.420.გამომცემლობა ,,განათლება“. თბილისი–1980.331/ჩ23

K267; ჩარექიშვილი მ; დარჩია მ. კულტსაქონლის საქონელმცოდნეობა. რედ.: გ. ნადირაშვილი. გვ.465.გამომცემლობა ,,განათლება“. თბილისი–1964.331/ჩ23

K268; გურგენიძე ვაჟა;შრომის მეცნიერული ორგანიზაციის საფუძვლები. რედ.: მ. ნარგიზაშვილი. გვ.430.თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი. 1981.331/897

K269; ბიწაძე ბესარიონი; კორპორაციული მენეჯმენტის საფუძვლები. რედ.: გ. ცაავა. გვ.287.,,აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემია“. თბილისი. 2006.334/ბ73

K270-284;სანიკიძე ლევანი;თილისმა გუბაზ მეფისა. რედ.: თ. გაბელაია. გვ.29.თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი. 1993.93/94.

K285; ბარკალაია ზ; ვაშაკიძე დ.უმაღლესი მათემატიკა ვარიაციული სტატისტიკის ელემენტები. რედ.: თ. პაიჭაძე. გვ.263.გამომც. ,,განათლება“. თბილისი. 1988.51(075.8)/ბ27.

K286;ანანიაშვილი ფ. ბურდული შ. კახეთელიძე მ. სახალხო მეურნეობის ძირითადი დარგების ბუხჰალტრული აღრიცხვა. რედ.: მ. კახეთელიძე. გვ.516.თბილისის უნივერსიტეტის გამომც. თბილისი.1977. 657/ა61

K287; ანანიაშვილი ფ; ბურდული შ; კახეთელიძე მ. სახალხო მეურნეობის ძირითადი დარგების ბუხჰალრული აღრიცხვა და კონტროლი. ნაწილი II. რედ.: მ. კახეთელიძე. გვ. 462.თბილისის უნივერსიტეტის გამომც. თბ1980.657/ა61

K288; ჯიჯეიშვილი მ. საზღვარგარეთის ქვეყნების სახელმწიფოსა და სამართლის ისტორიის სასწავლო მეთოდიკური ცნობარი. რედ.: გ. რუსიძე. გვ. 401.გამომც. ,,საზოგადოება ცოდნა“. თბ. 2006.999 40–0–318–6

K289; ლემონჯავა პარმენ. ბუნების გამოყენების ეკონომიკა.  რედ.: პ. ქავთარაძე. გვ.277.თბ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბ.1993.502.33/ლ41

K290; სილაგაძე ა; ენუქაშვილი მ; მექვაბიშვილი ე. ეკონომიკური ცოდნის საწყისები. რედ. გ. ადეიშვილი. გვ.147.თბ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბ.1992.33/ს50

K291; გაბესკირია ც. ინგლისურ–ქართული მათემატიკური ლექსიკონი. რედ.:  ლ. მადნარაძე. გვ.167თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა.თბ.1983.51(038)/ბ12

K292; ანთელავა ი. ავტორთა კრებული.; საქართველოს ისტორია. ილია ანთელავას რედაქციით. გვ.335.,,სამშობლოს“ სტამბა. თბ.1996.(479.22)93/94

K293; საქართველოს კონსტიტუცია. გვ.46.გამოცემულია 2007 წლის 1 სექტემბრის მდგომარეობით. თბ. გამომც. ,,ნაიზი“.342/ს32

K294;ესაიაშვილი ვ. შრომისა და მართვის მეცნიერული ორგანიზაციის საკითხები. რედ.: რ. წულუკიძე. გვ.298.საქ. გამომც. თბილისი. 1968.331/ე83

K295; მაკრო ეკონომიკა. ეკონომიკის თეორიული საფუძვლების კათედრა. რედ .:ლ. ბერიძე. გვ.242.თბილისი. 2003.33/მ18

K296; მაკრო ეკონომიკა. ეკონომიკის თეორიული საფუძვლების კათედრა. რედ .:ლ. ბერიძე. გვ.242.თბილისი. 2003.33/მ18

K297; საბაზრო ეკონომიკის ფორმირების და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოში. შრომების კრებული. VII ტომი. რედ.: ნ. ჭითანავა. გვ.396.თბილისი. 2003.338(479.22)/ს13

K298; კაკაბაძე ვაჟა. ეკონომიკური აზროვნების ევოლუცია. რედ.: თ. ბერიძე. გვ.175.,,მეცნიერება“. თბ.2004.33/კ17.

K299; ხელაშვილი შ. თბილისის ბიზნესის სახელმწიფო ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომები. რედ.: შ. ხელაშვილი. გვ.:227.თბილისი. 2003.33/თ40

K300; გუგუშვილი პაატა. მოსახლეობა. ოჯახი. შვილიანობა. მეცნიერულ-პოპულარული ნარკვევები. რედ.: გ. ადეიშვილი. გვ.163.გამომცემლობა ,,მეცნიერება“. თბილისი. 1985.

K301; ზურაბიშვილი ვ. მშენებლობის ეკონომიკური ანალიზი. რედ.: ს. ხანჯალაძე. გვ.149.გამომც. ,,მეცნიერება“. თბილისი. 1980.33/ზ97.

K302; ზურაბიშვილი ვ.მშენებლობის ეკონომიკური ანალიზი. რედ. :ს. ხანჯალაძე. გვ.149.გამომც. ,,მეცნიერება“. თბილისი. 1980.33/ზ97.

K303;გოცირიძე მ. ვ. მენეჯმენტი. სამრეწველო ფირმის მართვის საფუძვლები. რედ. :ს. სოსელია. გვ.83.გამომც. ,,ზედაშე“. თბილისი. 1992.334/გ74

K304; ჩადუნელი ელგუჯა ;ქართული ეკონომიკური აზრის განვითარების ისტორიიდან. რედ.: ჯ. რთველიშვილი. გვ.198.გამომც. ,,საბჭოთა საქართველო“. თბილისი-1978.33(091)/ჩ13

K305; ლომსაძე გ. დანგაძე ნ. საწარმოს ეკონომიკა. რედ.: თ. ცისკარიშვილი. გვ.111.თბილისი-2000334/ლ81.

K306; გუგუშვილი პაატა 100.რედ.: ლ. ჩიქავა. გვ.:318.თბილისი. 2005.33.82-94/ა12

K307; სანიკიძე ლევანი. ხაბირუელ. ისრაელ. ებრაელ. რედ .:შ. წიწუაშვილი. გვ.534.თბილის

K308; ჭელიძე ნათია; საქართველოს მოსახლეობის შრომითი ემიგრაცია. რედ.: მ. ტუხაშვილი. გვ.31.თსუს ,,ცოდნის წყარო“. 2000წ.314/ჭ34

K309; გუგუშვილი პაატა. მოსახლეობა. ოჯახი. შვილიანობა. მეცნიერულ-პოპულარული ნარკვევები. რედ.: გ. ადეიშვილი. გვ.163.გამომცემლობა ,,მეცნიერება“. თბილისი. 1985.314/გ92

K310; გუგუშვილი პაატა. მოსახლეობა. ოჯახი. შვილიანობა. მეცნიერულ-პოპულარული ნარკვევები. რედ.: გ. ადეიშვილი. გვ.163.გამომცემლობა ,,მეცნიერება“. თბილისი. 1985.314/გ92

K311; სიხარულიძე ავთანდილი. ქართული ენის ომონიმთა ლექსიკონი. რედ.: ზ. სარჯველაძე. გვ.367.თბილისი. 1992.811.353(038)/ს56

K312-318; კაკულია რევაზი; ხაბურზანია ლეო. საბანკო სისტემა და ფასიანი ქაღალდები საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. (თანამედროვე ეკონომიკური პრობლემები, ნაწილი II). რედ.:ი. მესხია. გვ.115. თბილისი. 1993.336.7/კ/7

K319; ალხანიშვილი ნ. ეკოლოგიის საფუძვლები. რედ.: დ. გიაშვილი. გვ.133.თბილისი. 2004.578/ა54

K320;კოტლერი ფილიპი; მარკეტინგის საფუძვლები; რედ.: არჩ. თეთრაული. გვ.257.თბილისი. ,,მაცნე“. 1993.339.1/კ79

K321;ჯანხოთელი გრიგოლი. საქართველოს ეკონომიკა. რედ.: გრ. ჯანხოთელი. გვ.431.გამომც. ,,ინოვაცია“. თბ. 2007. 978–99940–68–57–9

K322; იაშვილი ნინო; ნაჭყებია ზაური; სუხიაშვილი გიორგი; ტიპიური ხელშეკრულებების კრებული. რედ.: ი. პაპასქუა. გვ.275.საგამომცემლო სახლი ,,ინოვაცია“. თბილისი;2010.347/7

K323; ბახტაძე ლელა. ფინანსური ბაზარი. რედ.: ელ. მექვაბიშვილი. გვ.280.თბილისი. 2007.336(075.8)/37.

K324; სიჭინავა დემური. მოკარნახე; ინფორმატიკა; Microsoft Excel. რედ.: მ. მაღრაძე. გვ.211.გამომც. ,,ცოტნე“. თბ. 2005.002/ს56

K325;კვარაცხელია დემნა. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტები. რედ.: ზ. გამსახურდია. გვ.172.გამომც. ,,უნივერსალი“. თბილისი. 2008.338(479. 92)/კ44

K326; რეხვიაშვილი ი; ჯალიაშვილი ჯ; ხოჭოლავა ვ. პოლიტოლოგია. დამხმარე სახელმძღვანელო; ნაწილი I. რედ.: ვ. ჭანუყვაძე. გვ.172.,,ივერია“. თბ. 1991.32–001/რ52

K327;შაყულაშვილი რამაზი; აუდიტი. რედ. :ლ. ჭანტურია. გვ.173.გამომც. ,,ფინანსები“. 657/შ32

K328; პოლიტოლოგიის საფუძვლები. გვ.98.თბილისი - 1993.32. 001/კ55

K329; პოლიტოლოგია მეთოდური მასალების კრებული და ლექსიკონი. რედ. ვ. სართანია. გვ.195.სულხან–საბა ორბელიანის სახ. თბ. სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის ოფსეტური საამქრო. თბ.1999.32–001(038)/კ55

K330; მესხია იაკობი; გაბელაშვილი კახაბერი. საქართველოს საბიუჯეტო სისტემა. რედ.: რ. ხარებავა. გვ.231.თბილისი. 2010.479.22/336.11/მ58.

K331; ჭანუყვაძე ლადო; კვესელავა იგორი; პოლიტოლოგია. რედ.: კ. ტოტოჩავა. გვ.107.თბილისი; 2002.32. 001./ჭ25.

K332; პოლიტოლოგია. პრ. ო. გოგიაშვილის რედაქციით. გვ.527.თბ. 2004.32 001 (473 22)/პ56

K333;ეთერია ემირი. გლობალიზაცია და ეროვნული ეკონომიკა: თეორია და პოლიტიკა. რედ.: რ. გოგოხია. გვ.303.გამომც. ,,უნივერსალი“. თბილისი; 2009.(479,22)/338+339.9/ე41.

K334; ცაავა გიორგი. საბანკო და ფინანსური მენეჯმენტი. რედ. ი. მესხია. გვ.847.გამომც. ,,სააქციო საზოგადოება, პირველი სტამბა“. თბ.2002.336/ც12

K335; გველესიანი მერაბი;რა არის  ეკონომიკური პოლიტიკა? რედ.: ი. არჩვაძე. გვ.159.თბილისი. კომენტარი. 2008.338.2(47922)/გ45.

K336; მგელაძე ტარიელი; ფერაძე გიორგი. ბიზნესმენის კიდობანი. რედ. :ც. სულაბერიძე. გვ.247.თბილისი. 2010.334/მ45

K337; შონია ნანა; ქიქოძე ნუნუ. საერთაშორისო სავალუტო ბაზარი FOREX. რედ. ა. ცერცვაძე. გვ.291.გამომც. ,,ინოვაცია“. თბ. 2010.339.7/შ81

K338; ლეჟავა ნათია; სადაზღვევო ბაზარი საქართველოს გარდამავალ ეკონომიკაში. რედ.: რ. ასათიანი. გვ.198.საგამომც. ფირმა ,,სიახლე“. თბილისი.2006.330(779.22)/ლ12

K339; რეგიონული ეკონომიკა. რედ .:ვლ. პაპავა.გვ.407.თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი. 2004.330.101.5./ხ25

K340;საქართველოს ისტორიის წყაროები. გვ.49.გამომც. ,,მეცნიერება“. თბილისი. 1978.93(47.922)/ს21

K341; შერვაშიძე ამირანი. ბაგრატიონი. რედ. ლ. ბეჟანიძე. გვ.205.გამომც. ,,საბჭოთა აჭარა“. ბათუმი. 1976.82.94.  94(47)–შ51

K342;ნადირაძე ლ. ... ავტორთა კრებული. კომპიუტერები. სისტემები. ქსელები. გამომც. ,,სამთავისი“. თბილისი. 1995.331.1995.

K343; მენეჯმენტი. რედ. რ. ნამიჭეიშვილი. გვ.91.ქუთაისის გ. ტაბიძის სახ. სააქციო საზოგადოება ,,სტამბის“ საგამომც. ცენტრი. ქუთაისი. 1996.658/მ.56.

K344;მდივანი ლ. მდინარაძე ქ. ეკონომიკური თეორია. გვ.445.გამომც. ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2005.33/მ46

K345; ყირიმლიშვილი ნაირა. ფინანსები. რედ.: ჯ. შათირიშვილი. გვ.326.თბილისი. 2005.336/ყ54

K346; ეკონომიკა; რედ. რ. შენგელია. გვ.20033 (05)/ე49

K347;ძაძამია რევაზი; ბუღალტრული აღრიცხვის და ანგარიშგების სამეწარმეო-სამართლებრივი საფუძვლები. გვ.177. გამომც. ,,თერგი“. თბილისი; 1997.65.7/ძ34

K348; გველესიანი მერაბი; რა არის ეკონომიკური პოლიტიკა; რედ.: ი. არჩვაძე.; გვ.160.თბილისი; შპს ,,გაზეთი კომენტარი“.338.2/გ45.

K349; კვარაცხელია დემნა. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტები. რედ.: ზ. გამსახურდია. გვ.172.გამომც. ,,უნივრსალი“. თბ.2008.338(479.22)/კ44

K350; კაკულია რ. ... ავტორთა კრებული .კორპორაციის ფინანსები. რედ.: ი. მესხია. გვ.487.თბილისი. 2008.923. 336. 339./კ17.

K351; კაკულია რ; ხელაია გ; ფულის მიმოქცევისა და კრედიტის ზოგადი თეორია. რედ.: გ. გამსახურდია. გვ.469.თბ.2003.336.77/კ17

K352;ვეშაპიძე შოთა .საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების პრობლემები. რედ.: ზ. სოსელია. გვ.126.თბილისის სოციალურ–ეკონომიკური ინსტიტუტი. 1996.339.9/3/43

K353; ბიზნესის საფუძვლები. რედ.: ლ. ბერიძე. გვ.168.ეკონომიკის თეორიული საფუძვლების კათედრა. თბილისი. 2004.33/ბ66

K354; გოცირიძე რომანი. ეკონომიკა. პოლიტიკა. ცხოვრება. გვ.474. თბ.1990.33.32/გ74

K355; თბილისის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა 1998.1998.

ონლაინ რეგისტრატორი

ჩვენ გვყავს ერთი სტუმარი და წევრები არ არის საიტზე

სასარგებლო ბმულები

Facebook

Facebook

Facebook

Follow Me on Pinterest
Pins for collegegaranty

საინტერესო ინფორმაცია

კოლეჯში შეღავათით სარგებლობენ:

  1. იძულებით გადაადგილებული პირები;
  2. სოციალურად დაუცველი პირები;
  3. მრავალშვილიანი ოჯახის წევრები;
  4. ერთი ოჯახის წევრები.